REGULAMIN


REGULAMIN PROGRAMU MULTIZOO
określa warunki świadczenia usług w ramach Programu MultiZOO oraz prawa i obowiązki Użytkowników

§1 Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Benefit Systems – Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370919, NIP: 836-167-65-10, REGON: 750721670, kapitał zakładowy: 2.933.542,00 zł, w pełni opłacony - właściciel Programu MultiZOO oraz serwisu www.multizoo.com.pl, będący emitentem Voucherów MultiZOO.

Program MultiZOO (MultiZOO, Program) – program, w ramach którego Benefit Systems oferuje Pracownikom Klientów (Użytkownikom) wstęp do ogrodów zoologicznych w oparciu o Voucher MultiZOO, po uprzednim dokonaniu wymiany Vouchera na Bilet. Aktualna oferta ZOO dostępnych w ramach Programu MultiZOO publikowana jest w serwisie internetowym www.multizoo.com.pl

Voucher MultiZOO (Voucher)  - emitowany przez Benefit Systems Voucher na okaziciela, oznaczający znak legitymacyjny uprawniający Użytkownika do wstępu do wybranego ogrodu zoologicznego po uprzednim dokonaniu przez Użytkownika wymiany za pośrednictwem serwisu internetowego www.multizoo.com.pl

Voucher MultiZOO podlega wymianie na jeden Bilet, wyłącznie do ogrodu zoologicznego udostępnionego w ramach oferty Programu MultiZOO, zgodnie z aktualną dostępnością terminów zwiedzania.

Bilet MultiZOO (Bilet MultiZOO, Bilet) – znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do wstępu do ZOO w jednoznacznie określonym terminie, otrzymywany przez Użytkownika w wyniku realizacji Vouchera MultiZOO. Użytkownik w wyniku realizacji Vouchera MultiZOO za pośrednictwem serwisu www.multizoo.com.pl  otrzymuje bilet w pliku PDF, jako załącznik do wiadomości przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymania Biletu na adres e-mail Użytkownik musi mieć możliwość otwierania dokumentów w tym formacie (w tym posiadanie odpowiedniego oprogramowania na urządzeniu elektronicznym).

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Voucher MultiZOO, uprawniona do jego realizacji.

Klient – podmiot gospodarczy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu), który dokonał zakupu Voucherów MultiZOO.

Partner  – podmiot akceptujący Vouchery MultiZOO i oferujący swoje usługi w ramach Programu MultiZOO, z których korzystanie przez Użytkownika możliwe jest po realizacji Vouchera MultiZOO w kasie biletowej Partnera lub za pośrednictwem serwisu internetowego www.multizoo.com.pl

Obiekt - miejsce świadczenia usług przez Partnera, w danym terminie.

Data ważności Vouchera MultiZOO (Data ważności) -  termin, do którego włącznie ważny jest Voucher MultiZOO i do którego podlega realizacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.multizoo.com.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu MultiZOO, określający warunki świadczenia usług w ramach Programu MultiZOO oraz prawa i obowiązki Użytkowników, w tym w szczególności zasady realizacji Voucherów MultiZOO oraz zasady korzystania z serwisu internetowego www.multizoo.com.pl Aktualny Regulamin publikowany jest w serwisie www.multizoo.com.pl 

Rozdział I

Voucher MultiZOO

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do procesu akceptacji Voucherów MultiZOO przez Partnerów w ich kasach biletowych oraz wymiany Voucherów na Bilety za pośrednictwem serwisu www.multizoo.com.pl

2. Voucher MultiZOO jest voucherem na okaziciela i posiada Datę Ważności.

3. Voucher MultiZOO po przekroczeniu Daty Ważności nie działa.

4. Voucher MultiZOO nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony (Benefit Systems).

5. Nabywca Vouchera MultiZOO nie jest uprawniony do jego dalszej odsprzedaży lub innego wykorzystania np. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Użytkownik realizujący Voucher MultiZOO akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Obiektu, do którego udaje się z Biletem MultiZOO.

8. Przed realizacją Vouchera MultiZOO, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu MultiZOO zamieszczonym przez Benefit Systems w serwisie www.multizoo.com.pl oraz  z zasadami korzystania z Obiektu (Regulaminem) zamieszczonymi przez Partnera na jego stronie internetowej.

§3 Zasady korzystania z Voucherów MultiZOO

1. Voucher MultiZOO można wykorzystać tylko raz, a po zrealizowaniu automatycznie traci ważność.

2. Voucher MultiZOO pozwala na wymianę za pośrednictwem serwisu internetowego www.multizoo.com.pl, zgodnie z aktualną dostępnością terminów zwiedzania. W przypadku realizacji Vouchera MultiZOO za pośrednictwem serwisu internetowego www.multizoo.com.pl Użytkownik otrzymuje Bilet drogą elektroniczną w formacie PDF do samodzielnego wydruku, posiadający kod kreskowy lub QR Code, przypisany do konkretnej daty/daty i godziny zwiedzania.

3. Voucher MultiZOO pokrywa 100% ceny Biletu do ZOO (nie ma możliwości dokonania dopłaty). 

4. Po wykorzystaniu Vouchera MultiZOO, nie ma możliwości rezygnacji z dokonanej wymiany Vouchera na Bilet, ani zamiany Biletu na inny termin.

5. Voucher MultiZOO nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc na dany termin zwiedzania. W przypadku realizacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.multizoo.com.pl wymiana dokonywana jest online zgodnie z dostępnością terminów zwiedzania w Obiekcie współpracującym.

6. Użytkownik upoważniony jest do realizacji Vouchera MultiZOO za pośrednictwem serwisu internetowego www.multizoo.com.pl we wszystkie dni tygodnia.

7. Lista Partnerów Programu MultiZOO dostępna jest na stronach serwisu internetowego www.multizoo.com.pl Benefit Systems zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub aktualizacji listy Partnerów, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

 

§4 Odpowiedzialność

1. Benefit Systems nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość ZOO - pełna odpowiedzialność z tego tytułu pozostaje wyłącznie po stronie Partnera Benefit Systems nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu, w tym reklamowego.

2. Użytkownik i/lub Klient powinien sygnalizować Benefit Systems wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Voucherów MultiZOO.

3. Benefit Systems odpowiada za poprawność przekazanych Voucherów MultiZOO i jest uprawniony do obsługi reklamacji wynikających jedynie z ich działania.

4. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Benefit Systems z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia lub pozyskania dostępu do Voucherów MultiZOO przez osoby trzecie, bez winy Benefit Systems.

5. Benefit Systems nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Biletu MultiZoo, jeżeli Użytkownik wpisał niepoprawny adres email podczas wymiany Vouchera na Bilet na stronie www.multizoo.com.pl.

6. Użytkownik zobowiązany jest poinformować MultiZoo (info@multizoo.com.pl) o nieotrzymaniu emaila z Biletem MultiZoo najpóźniej na 5 dni przed wybranym terminem.

 

§5 Reklamacje

1. Voucher MultiZOO nabyty, a następnie wykorzystany w celu otrzymania Biletu w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy, ani do zamiany na inny Bilet.

2. W przypadku jakichkolwiek zmian dokonanych przez Partnera (Organizatora) uniemożliwiających wizytę w uprzednio wybranym terminie, odwołania lub zmiany programu przez Partnera (Organizatora), Benefit Systems przekaże Użytkownikowi nowy, ważny Voucher MultiZOO.

3. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: info@multizoo.com.pl 

4. Wszelkie reklamacje związane z niewłaściwym działaniem procesu realizacji Vouchera MultiZOO oraz jego wykorzystywania w celu wymiany na Bilet, będą rozpatrywane przez Benefit Systems w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 

Rozdział II

§6 Postanowienia końcowe

1. Benefit Systems S.A. jest administratorem danych osobowych w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach znajdziesz w Polityce Prywatności.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W razie sporów pomiędzy Stronami sądem właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Benefit Systems zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Benefit Systems, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie serwisu internetowego www.multizoo.com.pl